Paris le 08/03/2011: ຜົນຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ.

ຜົນຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ. PDF Print E-mail

ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VI(2006-2010) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII( 2011—2015) ໄດ້ດຳເນີນງານ ເປັນເວລາ 3 ວັນ( ນັບແຕ່ ວັນທີ 12-14 ມັງກອນ2011),ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ແທນທ່ີເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືການພັດທະນາກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະໃໝ່, ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າການຢຸດຕິການຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ່ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສີຕາເຮັ່ງ ຣາຊະພົນ ລັດຖະ
ມົນຕີວ່າ ແລະ ທ່ານ ດຣ ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະຂະ
ແໜງການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຜົນ ແລະ ເນື້ອໃນທິດທາງແຜນການຮອດປີ 2015, ໃນນີ້ ໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳເຫັນການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກບູລິມະສິດ ທີ່ກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການ ຮັບຜິດຊອບ, ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ
ແຜນງານການຜະລິດສະບຽງອາຫານໂດຍຕິດພັນກັບການຫັນປ່ຽນເປັນໂຄງການສົ່ງເສີມໃນ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ 14 ທົ່ງພຽງ
ນ້ອຍມອບໃຫ້ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ກົມຊົນລະປະທານ ເປັນໃຈກາງເພື່ອບັນຊາສ້າງແຜນ ແລະ
ການສົມທົບ ບັນດາກົມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ. ເປົ້າໝາຍຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສະເໜີໃຫ້ກົມປູກຝັງ,ກົມ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມຊົນລະປະທານ ເປັນໃຈການ ເພື່ອປະສານງານ ກັບ ສະຖາບັນ, ກອງສົ່ງເສີມ ແລະ ບັນດາ ພະແນກການ ເພື່ອກຳນົດສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ແລະ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ພ້ອມນັ້ນໃຫ້ປະສານສົມທົບ
ກັບ ກະຊວງ ແລະ ຂະ ແໜງການອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອຊອກຫາວິທີຄົ້ນຄ້ວາເປົ້າໝາຍສິນຄ້າ,ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເປັນ
ໂຄງປະກອບຄົບຊຸດ ແລະ ເປັນຕ່ອງໂສ້ ນັບແຕ່ຂອບຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ເປົ້າໝາຍຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່ ມອບໃຫ້ ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບ ສະຖາບັນ, ກົມປ່າໄມ້ ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້
ທຸກກົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກຳນົດແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ເພື່ອຫັນປ່ຽນທຸກ ປະເພດໄຮ່ໂດຍສະເພາະ
ໄຮ່ເລື່ອນລອຍທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ໄຮ່ໝູນວຽນເປັນສວນຄົງທີ່ໆ ມີການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເປົ້າໝາຍ ການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ມອບໃຫ້ ກົມປ່າໄມ້ເປັນໃຈກາງ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ວຽກນິຕິກຳ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ,ໂຄງ
ການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພື່ອລາຍງານສະພາບປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ມາຮອດປະຈຸບັນໃຫ້ລັດຖະບານ. ພ້ອມນັ້ນກໍຍົກໃຫ້ເຫັນບັນ
ຫາກ່ຽວກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້, ໃຫ້ອະທິບາຍແຈ້ງກ່ຽວກັບການຈັດສັນ 3 ປະເພດປ່າ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 3 ປະເພດປ່າ ເພື່ອຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ປະເທດເຮົາມີພັນທະ ຫຼື ເປັນພາຄີ. ພ້ອມນັ້ນຂໍ
ໃຫ້ກົມປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບ ສະຖາບັນ, ກອງ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທີ່
ທ່ານ ຮອງນາຍົກໄດ້ເຈາະຈີ້ມ. ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນສຳລັບຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກົມກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກກະສິ
ກຳແລະ ປ່າໄມ້ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ ບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ສະເພາະ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ເປົ້າໝາຍ
ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍມານັ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານແນວພັນ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ສູນບໍລິການເຕັກນິກ, ບັນຫາດ້ານວິຊາການ ແລະ ກົງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ ພະແນກໂຄສະນາຂ່າວສານ ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງວັນທີ 01 ມີນາ 2011

About NHOUYVANISVONG

Vice président d'ULF de 2009-2015 ;occupe journal et internet SièngSamPhanh ;Médecin Assistant du Laos(promotion 1971,Trop-Med faculté de Med-Mahidool Université Bangkok 1974 et IDE classe supérieur de France depuis 1979-2015 AP-HP)
This entry was posted in Nouvelles du Laos en lao (documents en lao). Bookmark the permalink.

Comments are closed.